هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)
خوش آمدید - امروز : دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶
خانه » فیلم و سریال » زیباترین جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی
زیباترین جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

زیباترین جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

دنيا هنر:

زیباترین جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی از بسیاری بزرگان نقل شده که خواندن آنها بسیار لذت بخش هست. جملات زندگی را همراه ترجمه فارسی در jahanehonar.ir بخوانید.

جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی می‌توانند دیدگاه ما را نسبت به
زندگی وسعت ببخشند و کمک کنند به تعریفی جدید از زندگی دست بزنیم. در مطلب پیش رو
می‌توانید جملاتی را که بزرگان، نویسندگان و خردمندان دنيا در مورد زندگی بیان کرده‌اند
همراه ترجمه فارسی آنها مطالعه کنید.

عکس روز مهم نوشته جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

منتخب جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

I don’t want to earn my living; I want to live.

-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

❆❆❆❆

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

❆❆❆❆

What screws us up the most in life is the picture in our
head of how it is supposed to be.

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری هست که در ذهن خود
داریم از اینکه زندگی
چگونه باید خواهد خواهد بود

❆❆❆❆

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه هست. پرشور زندگی کن

❆❆❆❆

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

❆❆❆❆

Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار هست؛ از آن به خوبی استفاده کن

❆❆❆❆

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

-Kierkegaard

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ منتها رو به عقب می فهمیم.

❆❆❆❆

The trouble is you think you have time.

-Buddha

مشکل این هست که فکر می‌کنی وقت داری

❆❆❆❆

So it goes.

-Kurt Vonnegut

زندگی می‌گذرد

❆❆❆❆

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the
lifeboats.

-Voltaire

زندگی یک کشتی خراب هست منتها نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات
آواز بخوانیم

❆❆❆❆

Whatever you are, be a good one.

-Abraham Lincoln

هرچه هستی، یک انسان خوب باش

❆❆❆❆

Do not dwell in the past, do not dream of the future,
concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه
کنونی متمرکز کن

❆❆❆❆

Everything happens for a reason.

هر اتفاقی دلیلی داشته باشد

❆❆❆❆

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در دنيا بوجود آوری

عکس روز مهم نوشته جملات انگلیسی در مورد زندگی

Life is ten percent what happens to you and ninety percent
how you respond to it.

-Lou Holtz

زندگی ده درصد چیزی هست که برای تو اتفاق می افتد
و نود درصد پاسخی هست که تو به آن می‌دهی

❆❆❆❆

Youth is counted sweetest by those who are no longer
young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند

❆❆❆❆

What a wonderful life I’ve had! I only wish I’d realized
it sooner.

-Colette

چه زندگی فوق العاده‌ای داشته‌ام. تنها آرزو می‌کنم که زودتر متوجه
این عنوان شده بودم

❆❆❆❆

This is your life, and it’s ending one minute at a time.

-Chuck Palahniuk, Fight Club

این زندگی تو هست و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود

❆❆❆❆

Love the life you live, and live the life you love.

-Bob Marley

زندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید

❆❆❆❆

It has been my philosophy of life that difficulties vanish
when faced boldly.

-Isaac Asimov

این فلسفه زندگی من بوده هست که مشکلات زمانی که همراه جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند

❆❆❆❆

Live each day as if it’s your last.

-Unknown

هر روز مهم چنان زندگی کن که گویی آخرین روز مهم زندگی تو هست

❆❆❆❆

A man is not old until his regrets take the place of his
dreams.

-John Barrymore

انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

❆❆❆❆

Try and fail, but never fail to try.

-Jared Leto

سعی کنید و شکست بخورید منتها هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

❆❆❆❆

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what
he thinks into it.

-Ernest Holmes

زندگی یک آینه هست و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کرد

❆❆❆❆

Life is wasted on the living.

-Douglas Adams

زندگی در خلال زندگی کردن تلف می‌شود

❆❆❆❆

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you
must keep moving.

-Albert Einstein

زندگی همانند دوچرخه‌سواری هست. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنید

عکس روز مهم نوشته جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

Enjoy life. There’s plenty of time to be dead.

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید. وقت زیادی برای مرده بودن وجود داشته باشد

❆❆❆❆

To succeed in life, you need two things: ignorance and
confidence.

-Mark Twain

برای موفقیت در زندگی، به دو چیز نیاز دارید: جهل
و اعتماد به نفس

❆❆❆❆

Beware the barrenness of a busy life.

-Socrates

مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

❆❆❆❆

Here is the test to find whether your mission on Earth is
finished: if you’re alive, it isn’t.

-Richard Bach

یک آزمون برای فهمیدن اینکه مأموریت شما در زمین به پایان رسیده، وجود
داشته باشد: اگر شما هنوز زنده هستید، مأموریتتان در زمین هنوز تمام نشده هست

❆❆❆❆

If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.

-Anonymous

اگر شما تلاش کنید احتمال داشته باشد که شکست بخورید منتها اگر شما تلاش نکنید
حتماً شکست خواهید خورد

❆❆❆❆

So keep your head high, keep your chin up, and most
importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much
to smile about.

-Marilyn Monroe

سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا
بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا هست و خیلی
چیزها برای لبخند کردن وجود داشته باشد

❆❆❆❆

There are only two ways to live your life. One is as
though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

-Albert Einstein

تنها دو راه برای زندگی کردن وجود داشته باشد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید
همه‌چیز یک معجزه هست

❆❆❆❆

Life is a spell so exquisite that everything conspires to
break it.

-Emily Dickinson

زندگی یک طلسم بسیار سخت هست که همه‌چیز برای شکستن آن هم‌پیمان می‌شوند

❆❆❆❆

If you do what you need, you’re surviving. If you do what
you want, you’re living.

-Unknown

اگر شما کاری را می‌کنید که به آن نیاز دارید، شما زنده می‌مانید. اگر
شما آنچه را دوست دارید انجام دهید، شما زندگی می‌کنید

❆❆❆❆

Go confidently in the direction of your dreams. Live the
life you have imagined.

-Henry David Thoreau

همراه اعتماد به نفس در مسیر رویاهای خود گام بردارید.
آن گونه که فکر می‌کنید، زندگی کنید

❆❆❆❆

Live today, for tomorrow it will all be history.

-Anonymous

امروز را زندگی کنید. همه این‌ها فردا تاریخ خواهند نمودند

❆❆❆❆

Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about
learning to dance in the rain.

-Vivian Greene

زندگی در انتظار طوفان بودن و گذر از آن نیست بلکه یاد گرفتن رقص در
باران هست

❆❆❆❆

Life is not a problem to be solved, but a reality to be
experienced.

-Soren Kierkegaard

زندگی یک مشکل نیست که حل شود، بلکه واقعیتی هست
که باید آن را تجربه گرداند

عکس روز مهم نوشته جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

Life is not always a matter of holding good cards, but
sometimes, playing a poor hand well.

-Jack London

زندگی در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن همراه کارت‌های
بد هست

❆❆❆❆

Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see
yourself running with them.

-Marcus Aurelius

بر زیبایی‌های زندگی اقامت کنید، jahanehonar.ir‌ها را تماشا کنید و خودتان را
در حال دویدن همراه آنها ببینید

❆❆❆❆

Variety’s the very spice of life that gives it all its
flavour.

-William Cowper

تنوع، چاشنی زندگی هست که به آن عطر و طعم می‌دهد

❆❆❆❆

Life is what happens while you are busy making other
plans.

-John Lennon

زندگی آن چیزی هست که اتفاق می‌افتد، زمانی که شما نقشه‌های دیگری می‌کشید

❆❆❆❆

Your time is limited, so don’t waste it living someone
else’s life.

-Steve Jobs

وقت شما محدود هست، آن را برای زندگی دیگران تلف نکنید

❆❆❆❆

Be happy for this moment. This moment is your life

-Omar Khayyam

این لحظه شاد باشید. این لحظه زندگی شماست

❆❆❆❆

We all die. The goal isn’t to live forever, the goal is to
create something that will.

-Chuck Palahniuk

همه ما می‌میریم. هدف این نیست که
برای همیشه زنده باشیم. هدف این هست که آنچه از ما خواسته شده، ایجاد کنیم

❆❆❆❆

Life is a succession of lessons which must be lived to be
understood.

-Ralph Waldo Emerson

زندگی یک سلسله دروس هست که باید درک شود

❆❆❆❆

Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss
slowly. Love truly. Laugh uncontrollably and never regret anything that makes
you smile.

-Mark Twain

زندگی کوتاه هست؛ قوانین را بشکنید، دیگران را به سرعت ببخشید، به
آرامی ببوسید، صادقانه محبت بورزید،
تا می‌توانید بخندید و هرگز از چیزی که بر روی لبانتان خنده
نشانده
، پشیمان نشوید

❆❆❆❆

Enjoy life! This is not a rehearsal.

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست

❆❆❆❆

The greatest mistake you can make in life is to be
continually fearing you will make one.

بزرگترین اشتباهی که می‌توانید در زندگی انجام دهید این هست که دائماً
بترسید که چگونه زندگی کنید

❆❆❆❆

If you don’t build your dream someone will hire you to
help build theirs.

-Tony Gaskins

اگر شما رویای خودتان را نمی‌سازید، کسی شما را استخدام خواهد گرداند تا
رویایش را بسازید

گروه سرگرمی jahanehonar.ir

‘); d.write(‘

لینک مطلب

زیباترین جملات کوتاه انگلیسی در مورد زندگی

منبع :setare.com
دنيا هنر

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها :

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز