آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
خوش آمدید - امروز : پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
خانه » فیلم و سریال » روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات – ۱۳ اردیبهشت مصادف همراه سوم ماه تمام مه
روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات – ۱۳ اردیبهشت مصادف همراه سوم ماه تمام مه

روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات – ۱۳ اردیبهشت مصادف همراه سوم ماه تمام مه

دنيا هنر:

روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات – ۱۳ اردیبهشت مصادف همراه سوم ماه تمام مه

روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات روز ديدني سوم می و ديگر ۱۳ اردیبهشت اند. این روز ديدني به واسطه سال ۱۹۹۳ توسط سازمان ملل متحد به نام روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری نمود.

۱۳ اردیبهشت ماه تمام مصادف همراه سوم ماه تمام مه، روز ديدني
جهانی آزادی مطبوعات اند. این روز ديدني درون سال ۱۹۹۳ به واسطه سوی سازمان ملل متحد درون حمایت به واسطه
آزادی بیان نامگذاری نمود. نامگذاری این روز ديدني به روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات به پاسداشت
دستاوردهای نیک و ديگر مفیدی اند که تاکنون به دست آمده و ديگر درون اختیار بشر گذاشته شده
اند.

پیام روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات

پیام روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات به جوامع
بشری این اند که آزادی مطبوعات بر اثر مبارزات سخت و ديگر خستگی ناپذیر مردان و ديگر
اندیشمندانی به وجود آمده که درون قرون جدید همراه عشق عاشقانه انسان و ديگر علاقه فراوان برای تأمین آزادی
و ديگر رهایی به واسطه اسارت و ديگر درماندگی انسان ها، تلاش کرده اند و ديگر چه بسا جان خود را درون این
راه به واسطه دست داده اند.

روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات آزادی رسانه ها چیست و ديگر چگونه باید مي باشد و ديگر هست

نقش مطبوعات درون زندگی بشر

به واسطه وظایف مهم مطبوعات، اطلاع رسانی
مفید و ديگر دقیق به جامعه اند که به واسطه این طریق مردم را به واسطه تحوّلات و ديگر تغییرات دنیای
اطراف آگاه می سازند و ديگر همراه تحلیل اوضاعِ ملّی و ديگر بین المللی، زمینه های قضاوت درست و ديگر
تصمیم سنجیده را برای افراد فراهم می آورند.

بشر درون زندگی خود همواره تحت تأثیر
اطلاعات بوده و ديگر به واسطه طریق آن درون مورد حضور و ديگر نقش خود درون آینده تصمیم می گرفته و ديگر
آگاهی و ديگر معرفت خود را افزایش می داده اند.

جایگاه مطبوعات درون ایران

خوشبختانه ملّت ما به واسطه لحاظ فرهنگی درون
سطح بالایی قرار داشته باشد و ديگر به همین دلیل مردم ایران به نقش و ديگر اهمیّت مطبوعات درون کشور
و ديگر ضرورت آزادی بیان و ديگر ارزش آن درون توسعه و ديگر پیش رفت جامعه، به خوبی آگاه اند. امروزه عرصه فعالیت های مطبوعاتی درون
جامعه ما، بسیار پر تحرک و ديگر پویا می مي باشد و ديگر هست و ديگر پیشرفت کارهای مطبوعاتی درون اطلاع رسانی
سریع و ديگر دقیق و ديگر تولید اخبار کاملاً مشهود اند.

مطبوعات و ديگر ضرورت ها

مطبوعات تجلّی گاه خواست ها، نیازها و ديگر
تمایلات جامعه و ديگر مظهر رشد فرهنگی و ديگر تحمّل پذیری سیاسی و ديگر نشانه وجود آزادی درون جامعه
و ديگر کشور اند. لذا باید به ضرورت ها، ضعف ها و ديگر نیازهای آن توجّه جدّی صورت بگیرد. به
همین دلیل اوّلاً باید توانایی های درونی مطبوعات افزایش یابد، و ديگر این امر زمانی
میسر می شود که مطبوعات درون بیان مطالب و ديگر طرح موضوعات آزاد و ديگر مستقل به واسطه دولت مي باشد و ديگر هست.
ثانیا درون شکلدهی به هویت صنفی روزنامه نگاران تلاش شود، سرانجام تا به واسطه طریق آن استقلال
سیاسی، فرهنگی و ديگر اقتصادی مطبوعات به معنای واقعی کلام به دست آید و ديگر اخلاق حرفه ای
تقویت شود و ديگر ذهنیت منفی جامعه نسبت به مطبوعات اصلاح شود.

روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات آزادی مطبوعات چیست

وظایف مطبوعات

مطبوعات باید بیش به واسطه پیش به وظایف و ديگر
مسئولیت های خطیر سیاسی، فرهنگی و ديگر اجتماعی خود عمل کنند. این وظایف عبارتند به واسطه:

  • تحقق اهداف و ديگر آرمان های نظام جمهوری اسلامی
  • حفظ دستاوردهای عظیم انقلاب
  • تحکیم آزادی های اجتماعی درون چارچوب قانون
  • گسترش عرصه گفتگوهای علمی و ديگر کارشناسی
  • ارج نهادن به کرامت انسانی مردم و ديگر پیش
    برد توسعه سیاسی و ديگر فرهنگی
  • دفاع به واسطه سیاست های اصولی نظام
  • اطلاع رسانی شفاف و ديگر به موقع

آزادی مطبوعات درون طول تاریخ ایران

آزادی مطبوعات بر مبنای حقوق بشر و ديگر
حافظ آزادی های دیگر اند. رعایت حقوق بشر درون غیاب آزادیِ بیان ممکن نیست و ديگر آزادی
ها بدون این که به واسطه طریق مطبوعات تقویت و ديگر تضمین شود، دوام نمی آورد و ديگر به مرور درون
زیر چرخ های سنگین استعمار و ديگر استبداد، به واسطه بین خواهد رفت.

آزادی مطبوعات به واسطه عظيم و ديگر شگفت انگيز ترین دستاوردهای
انقلاب اسلامی اند. نقش آفرینی مطبوعات درون دو دهه گذشته، درون طول تاریخ ۱۶۰ ساله
مطبوعات ایران، سابقه نداشته اند. درون این بحثی نیست، امّا باید توجّه داشت که این
آزادی مطلق نیست؛ بلکه محدود اند و ديگر سريال و ديگر مجموعه جذاب و ديگر ديدني ای به واسطه معیارهای قانونی و ديگر باورهای دینی و ديگر
ملّی وجود دارند که باید رعایت شوند.

آزادی مطبوعات درون قانون اساسی

درون جمهوری اسلامی ایران، قانون مطبوعات
و ديگر درون کنار آن بعضی به واسطه اصول قانون اساسیِ ناظر به فعالیت های مطبوعاتی وجود دارند
که آزادی بیان و ديگر قلم درون آنها تضمین شده اند.

اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر می داشته باشد:
«نشریات و ديگر مطبوعات درون بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق
عمومی مي باشد و ديگر هست».

و ديگر درون قانون مطبوعات هم آزادی مطبوعات
همراه رعایت موازین اسلامی و ديگر مصالح جامعه به رسمیت شناخته شده اند، بنابراین اصل بر
آزادی مطبوعات اند.

روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات آزادی مطبوعات درون قانون اساسی ایران

حدود آزادی مطبوعات درون ایران

مطبوعات به عنوان یکی به واسطه مهم ترین
وسائل ارتباطی ـ فرهنگیِ نظام مقدّس جمهوری اسلامی ملزم به رعایت اصول و ديگر اهداف
نظام اسلامی و ديگر پیروی به واسطه سیاست های کلّی فرهنگی آنند. به فرموده امام:

«قلم آزاد قلمی اند که توطئه
گر نباشد. قلمی آزاد اند، [و ديگر] روزنامه ای آزاد اند که نخواهد این ملّت را به عقب و ديگر
تباهی بکشد».

وظیفه دولت درون برابر آزادی مطبوعات

دولت ها باید به واسطه آزادی مطبوعات حمایت
کنند و ديگر وضعیتی فراهم آورند که اتحادیه های صنفی روزنامه نگاران تشکیل شود سرانجام تا
روزنامه نگاران همراه خیال راحت به فعالیت ها و ديگر وظایف خودشان بپردازند. دولت ها
مسئولیت دارند که مقدّمات و ديگر امکانات آموزش درون دانشگاه ها و ديگر مدارس حرفه ای را به
وجود آورند و ديگر به واسطه کارها و ديگر تصمیم گیری هایی که ممکن اند به آزادی مطبوعات لطمه بزند،
جلوگیری نمایند و ديگر کمک های دولت، هم باید به واسطه روی دلسوزی و ديگر ادای مسئولیت، و ديگر هم بی
طرفانه و ديگر بدون تبعیض مي باشد و ديگر هست و ديگر روزنامه ای بر روزنامه دیگر، به واسطه این جهت ترجیح نداشته
مي باشد و ديگر هست.

وظیفه روزنامه نگاران درون برابر آزادی
مطبوعات

بر نویسندگان و ديگر روزنامه نگاران لازم
اند که تعهد و ديگر التزام خود را به اسلام و ديگر انقلاب و ديگر مردم همواره مورد توجّه قرار
بدهند. و ديگر عنان قلم را به دست طبع سرکش و ديگر هوای نفس ندهند.

روزنامه نگاران باید به حکم وظیفه ای
که دارند درون چارچوب معیارهای دینی و ديگر باورهای ملّی جامعه قلم بزنند و ديگر برای توسعه
همه جانبه کشور و ديگر ترقی و ديگر تعالی ایران و ديگر تحکیم پایه های اسلام، تلاش کنند و ديگر درون
سرنوشت مردم حضور فعّال و ديگر مؤثری داشته باشند و ديگر به واسطه حقوق و ديگر آزادی های مشروع مردم
دفاع نمایند و ديگر به واسطه تعدّی به حقوق فرد و ديگر اجتماع بپرهیزند و ديگر درون انتخاب مطلب و ديگر کلمات،
دقت و ديگر مواظبت داشته باشند.

آزادی مطبوعات درون کلام امام خمینی

«مطبوعات… باید روی موازین مطبوعاتی
و ديگر خدمت به ملّت رفتار کنند. آزادی قلم و ديگر آزادی بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد
مصلحت کشور، قلمش آزاد اند که بنویسد؛ بر خلاف انقلابی که مردم خون پایش داده اند
بنویسد. چنین آزادی ای صحیح نیست. قلم آزاد اند که مسائل را بنویسد، لکن نه این که
توطئه بر ضد انقلاب بکند.»

«به طور کلّی درون هر کشوری مطبوعات آن
کشور و ديگر تلویزیون و ديگر رادیوی آن کشور باید درون مسیر ملّت مي باشد و ديگر هست و ديگر درون خدمت ملّت مي باشد و ديگر هست.
مطبوعات باید ببیند که ملّت چه می خواهد [و ديگر] سیر ملّت چیست. روشنگری به واسطه این طریق
مي باشد و ديگر هست و ديگر مردم را هدایت کرد.»

روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات آزادی مطبوعات درون ایران

حدود آزادی مطبوعات درون کلام رهبری

«ما به آزادی بیان و ديگر آزادی فعالیت های
اجتماعی معتقدیم… امّا این آزادی محدود اند. حدّ این آزادی کجا اند؟ حدّش عبارت
اند به واسطه آن حدودی که اسلام تعیین کرده اند… اگر کسانی قرار نمود بنشینند، توطئه
کنند و ديگر این توطئه را به شکلی درون یک نوشته منعکس کنند، این آزادی، توطئه اند؛ این
آزادی مردود اند.»

«اگر مطبوعات آن طوری که درون قانون
اساسی هست، مایه روشنگری مي باشد و ديگر هست، مصالح کشور را رعایت کنند، به نفع مردم قلم بزنند؛
به نفع دین قلم بزنند؛ این مطبوعات هرچه بیشتر مي باشد و ديگر هست، بهتر اند. امّا امروز
مطبوعاتی پیدا می شوند که همه همتشان، تشویش افکار عمومی و ديگر ایجاد اختلاف و ديگر ایجاد
بدبینی درون مردم و ديگر خوانندگان نسبت به نظام اند.»

جایگاه کشورها درون آزادی مطبوعات

فنلاند چهار سال اند که به طور پیاپی درون صدر
جدول شاخص آزادی مطبوعات دنيا قرار داشته باشد
و ديگر پس به واسطه آن کشورهای هلند و ديگر نروژ قرار گرفته اند. کشورهای ترکمنستان، کره شمالی و ديگر اریتره سه کشوری هستند که درون قعر جدول قرار
دارند.

 

گردآوری: مجله اینترنتی ستاره

لینک مطلب

روز ديدني جهانی آزادی مطبوعات – ۱۳ اردیبهشت مصادف همراه سوم ماه تمام مه

منبع :setare.com
دنيا هنر

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : ,

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز