هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
خانه » فیلم و سریال » بهترین اشعار در خصوص صداقت (اشعار کنار عنوان صداقت)
بهترین اشعار در خصوص صداقت (اشعار کنار عنوان صداقت)

بهترین اشعار در خصوص صداقت (اشعار کنار عنوان صداقت)

دنيا هنر:

بهترین اشعار در خصوص صداقت (اشعار کنار عنوان صداقت)

اشعار در خصوص صداقت، درستی و راستی گفتار و رفتار را که از خصوصیات نیک انسان هستند می نماید. اشعار زیبای فارسی درمورد صداقت را در jahanehonar.ir بخوانید.

اشعار در خصوص
صداقت و راستی از شاعرانی برمی‌آید که این ویژگی مثبت اخلاقی را در سروده‌هایشان می‌ستایند. در اشعار سنتی
ایران کمتر شاعری یافت می‌شود که از صداقت و گفتار راست به نیکی یاد نکرده مي باشد؛ هرچند
گاهی شاعر راستگویی را به سبب فاش نمودن اسرار مذموم می‌داند. در مطلب
پیش رو می‌توانید شعرهایی متنوع از شاعران پيش از اندازه ایران و برخی شاعران معاصر را در خصوص
صداقت و راستی مطالعه کنید.

عکس ساعت خوشنویسی راستی کن، که راستان رستند اوحدی

گلچین اشعار سنتی
در خصوص صداقت

راستی کن، که راستان
رستند

در دنيا راستان قوی
دستند

راستگاران بلندنام
شوند

کج‌روان نیم پخته
خام شوند

یوسف از راستی رسید
به تخت

راستی کن، که راست
گردد بخت

گر بدی دامنش گرديد
چه باک؟

چکند دست بد به دامن
پاک؟

راست گوینده راست
بیند خواب

خواب یوسف که کج
نشد، دریاب

چون درو مي باشد راست
کرداری

خواب او گشت قفل
بیداری

چون به نیکی درید
پیرهنی

نمودند مسخر چو مصرش
انجمنی

پیرهن کین مي باشد مقاماتش

دیده روشن گرداند کراماتش

گو بدر بر تن نکو
رفتار

پوستین گرگ و پیرهن
کفتار

دامنی را که در کشی
ز هوا

این اثرها گرداند، رواست،
روا

به گزاف آنچنان عزیز
نشد

که گرفتار خفت و
خیز نشد

چون خیانت نکرد کنار
دل جفت

راست آمد هر آن حدیث
که گفته شد

پاک دل را زیان به
تن نرسد

ور رسد جز به پیرهن
نرسد

از دو چاه و دو گرگ
دیده شکنج

چه عجب گر رسد به
جاه و به گنج؟

گرگ اول چو بیگناه
آمد

نام او در کتاب منتشرشده شاه
آمد

گرگ آخر چو در فضیحت
ماند

ایزد او را به نام
خویش بخواند

گر غلامی عزیز گردد
و شاه

نه عجب، چون بری
مي باشد ز گناه

ور شود شاه خواجه
جانی

عجب اینست و نیست
ارزانی

قول و فعل تو تا
نگردد راست

هر چه خواهی نمود
جمله هباست

کور و کر گرنه‌ای
ز چاه مترس

راست باش و زمیر
و شاه مترس

استوار و شجاع باش
و دلیر

در نفاذ امور شرع
چو شیر

بنده شرع باش و راتب
او

مگذر از شرع و از
مراتب او

عقل را شرع در کنشت
گرداند

جبن را شرع خوب و
زشت گرداند

صدق چون راست نمودند
روانت را

بی‌رعونت گرداند گمانت
را

آخرین یار اولیا
صدقست

اولین کار انبیا
صدقست

هر که زین صدق دم
تواند زد

در ولایت قدم تواند
زد

تا نگردد داخل و
بیرون راست

بوی صدق از تو برنخواهد
خاست

صدقت از نار خود
سقیم گرداند

صبر در صدق مستقیم
گرداند

صادقان را رجال گفته شد
خدای

خنک آنکو به صدق
داشته باشد رای

صدق آیینه ایست حال
ترا

روی نفس تو و کمال
ترا

تا تو باشی، ز راستی
مگذر

مکش از خط راستگاران
سر

صدق میزان کرده‌ها
مي باشد

و آنچه در زیر پرده‌ها
مي باشد

گر چو بوبکر صدق
کرداری

جز خدا و رسول نگذاری

راستی ورز و رستگاری
بین

یار شو خلق را و
یاری بین

صادقی، هر چه جز
خداست بباز

از بد و نیک کنار خدا
پرداز

ترسکاری، به راست
رفتن کوش

ور نداری، تو خود
نداری هوش

گر حکیمی دروغ سار
مباش

کنار کژو کنار دروغ یار
مباش

اوحدی مراغه‌ای

عکس ساعت خوشنویسی راستی آور نظامی

راستی خویش نهان
کس نکرد

در سخن راست زیان
کس نکرد

راستی آور که شوی
رستگار

راستی از تو ظفر
از کردگار

گر سخن راست مي باشد
جمله در

تلخ مي باشد تلخ که الحق
مر

چون به سخن راستی
آری بجای

ناصر گفتار تو مي باشد
خدای

نظامی

~~~~~✦✦✦~~~~~

گفته شد غیر راستی نرهاندت

داد سوی راستی می‌خواندت

راست گو تا وا رهی
از چنگ من

مکر ننشاند غبار
جنگ من

گفته شد چون دانی دروغ
و راست را

ای خیال اندیش پر
اندیشه‌ها

گفته شد پیغامبر نشانی
داده اند

قلب و نیکو را محک
بنهاده اند

گفته اند الکذب ریب
فی القلوب

گفته شد الصدق طمانین
طروب

دل نیارامد ز گفتار
دروغ

آب و روغن هیچ نفروزد
فروغ

در حدیث راست آرام
دلست

راستی‌ها دانه دام
دلست

دل مگر رنجور مي باشد
بد دهان

که نداند چاشنی این
و آن

چون شود از رنج و
علت دل سلیم

طعم کذب و راست را
مي باشد علیم

حرص آدم چون سوی
گندم فزود

از دل آدم سلیمی
را ربود

پس دروغ و عشوه‌ات
را گوش نمود

غره گشت و زهر قاتل
نوش نمود

مولانا

~~~~~✦✦✦~~~~~

راستی را پیشه کن
کاندر دنيا

نیست الا راستی عزم
الرجال

راستی در کار برتر
حیلت اند

راستی کن تا نبایدت
احتیال

چون فرود آمد به
جایی راستی

رخت بربندد از آنجا
افتعال

جانور گردد همی از
راستی

چون برآمیزد طبایع
به اعتدال

جز به دین اندر نیابی
راستی

حصن دین را راستی
نمودند کوتوال

ناصرخسرو

~~~~~✦✦✦~~~~~

ما درس صداقت و صفا
می‌خوانیم

آیین محبت و وفا
می‌دانیم

زین بی‌هنران سفله
ای دل! مخروش

کآنها همه می‌روند
و ما می‌مانیم

ملک الشعرا بهار

~~~~~✦✦✦~~~~~

عالم که به جهل خود
مقر نمودند

از جمله صادقین شمارش

منصف که به صدق نفس
خود را

خائن شمرد امین شمارش

*

دلت آفتابی کز او
صدق زاید

که جز صادق ابن الذکائی
نیاب

به صورت دو حرف کژ
آمد دل، ولي

ز دل راستگوتر گوائی
نیابی

خاقانی

عکس ساعت نوشته گر راست سخن گویی و در بند بمانی سعدی

تک‌بیت‌های ناب
درمورد راستی

جز راست نباید گفته شد

هر راست نشاید گفته شد

*

گر راست سخن گویی
و در بند بمانی

به زانکه دروغت دهد
از بند رهایی

*

راستی موجب رضای
خداست

کس ندیدم که گم نمودند
از ره راست

*

سعدیا راست روان
گوی سعادت بردند

راستی کن که به منزل
نرود کج‌رفتار

*

تو راستی کن و کنار
گردش زمانه بساز

که مکر هم به خداوند
مکر گردد باز

*

راستی پیشه گیر و
ایمن باش

که رهاننده تو بس
مي باشد

سعدی

~~~~~✦✦✦~~~~~

راستی پیش آر یا
خاموش کن

وانگهان رحمت ببین
و نوش کن

*

جز مقام راستی یک
دم مه‌ایست

هیچ لالا انسان را
چون چشم نیست

*

کژ روی جف القلم
کژ آیدت

راستی آری سعادت
زایدت

مولانا

~~~~~✦✦✦~~~~~

وگر زانکه گویی سخن
راست گوی

به جز راستی زیور
آن مجوی

*

حرفی که نهی به راستی
نه

کز هر هنریست راستی
به

*

سخن را زیوری چون
راستی نیست

جمال مه بجز ناکاستی
نیست

*

چون گماری به کار
اندیشه

شیوه راستی کنی پیشه

جامی

~~~~~✦✦✦~~~~~

بیا تا کج نشینم
راست گویم

که کژی ماتم آرد
راستی سور

انوری

~~~~~✦✦✦~~~~~

مایه و تخم همه خیرات
یکسر راستی اند

راستی قیمت پدید
آرد خشب را بر خشب

*

عدل اند و راستی
همه آثار عقل پاک

عقل اند آفتاب دل
و عدل ازو ضیاست

*

راستی کن تا به دل
چون چشم سر بینا شوی

راستی در دل تو را
چشمی دگر انشا گرداند

*

دانش آموز و سر از
گرد جهالت بفشان

راستی ورز و بکن
طاعت و حیلت مطراز

ناصر خسرو

~~~~~✦✦✦~~~~~

ای گل خوش نسیم من
بلبل خویش را مسوز

کز سر صدق می‌گرداند
شب همه شب دعای تو

*

به صدق کوش که خورشید
زاید از نفست

که از دروغ سیه روی
گشت صبح نخست

حافظ

~~~~~✦✦✦~~~~~

حاصلی غیر از جگر
خوردن ندارد راستی

نان به خون تر
می‌شود صبح صداقت کیش را

*

قدم ز جاده راستی
برون مگذار

که تیر راست خجل
از نشان نمی‌گردد

*

سخن راست خدنگی اند
که زهرآلودست

جگر شیر که داشته باشد
که به جرأت شنود؟

صائب تبریزی

~~~~~✦✦✦~~~~~

کنار توانایی صداقت
توأم اند

گر خود آگاهی همین
جام جم اند

اقبال لاهوری

عکس ساعت نوشته و من آنقدر صادقم حمید مصدق

اشعار نو در خصوص
صداقت

تو در داخل آیینه
می‌بینی

نقش خطوط خسته پیشانی

پیری شکستگی و پریشانی

آیینه‌ها دروغ نمی‌گویند

و من

آن قدر صادقم که صداقت
را

چون آب‌های سرد گوارا

کنار شوق در پیاله مسگون
صبح نوشیدم

و بیم من همه این
مي باشد که مباد

تندیس دست‌پرور من

در هم شکسته گردد

و بیم من همه این
مي باشد که مباد

روزی به ناگه از سرانگشت
پرسشی

عریان شود حقیقت تلخی
که هیچگاه

پنهان نمانده مي باشد

*

دلم برای کسی تنگ
اند

که آفتاب صداقت را

به میهمانی گلهای
باغ می‌آورد

دلم برای کسی تنگ
اند

که همچو کودک نونهال معصومی

دلش برای دلم می‌سوخت

و مهربانی را نثار
من می‌نمود

حمید مصدق

~~~~~✦✦✦~~~~~

نرسیده به درخت

کوچه باغی ست که از
خواب خدا سبزتر اند

و در آن؛ دوست داشتن به اندازه
پرهای صداقت آبی ست

سهراب سپهری

~~~~~✦✦✦~~~~~

دوباره به من دروغ
بگو

بگو که رویاهایت

میان فوت و من

پرسه نمی‌زند

تن‌ات را چند بار
خلاصه کرده‌ای

میان تن آب و طناب؟

چند بار انسان شده ای

به فوت فکر کرده ای

چند بار به من

به پیراهن ام که نباشد؟

دروغ بگو قهرمان

مگر یک انسان

چقدر می‌تواند راست
بگوید!؟

ناهید عرجونی

~~~~~✦✦✦~~~~~

همه لبخندها را تا
کرده‌ام

گریه‌هایم لای کتابها

در قفسه‌ها بایگانی
شده‌اند

تنها به امیدی که

تو در انبوهی سطرها

رد اشک‌های نمک‌سودم
را بیابی

که گاهی دیده‌ام

به شکل حرف اول نام
تو

نقش می‌گیرند

آن گاه به راستی در
خواهی یافت

که چقدر دیوانه وار
دوستت داشته‌ام

علیرضا پنجه ای

~~~~~✦✦✦~~~~~

شب که نمودند

پرده پنجره را کنار
بزن

به ماه نگاه کن

تا ببیندت

تا بفهمد

هرچه از تو گفتم راست
مي باشد

تا ببینی خودش را

از خجالت پشت ابرها
پنهان می‌گرداند

حالا باز هم بگو

دوستم نداری

محسن حسینخانی

تصویر عاشقانه

صداقت در اشعار
شاعران دنيا

قبلاَ فکر می‌کردم

اگه دو نفر همیشه
به هم راست بگن

یعنی عینِ حقیقت رو
بگن

باید خیلی صمیمی باشن

ولی الان دیدم که
برای حفظ صمیمیت

انگار مجبوری بعضی
جاها دروغ هم بگی!

اُرهان پاموک

~~~~~✦✦✦~~~~~

دلی که به راستی عاشق
شده مي باشد

هیچگاه دوست داشتن را فراموش
نمی‌گرداند

بلکه دوست داشتن را تا پایان
عمر ادامه می‌دهد

همچون گل آفتابگردان

که خدای محبوب خویش،
خورشید را

هنگام غروب کنار همان
چشم می‌نگریست

که هنگام طلوع بر
او گشوده مي باشد

توماس مور

گروه فرهنگ و هنر jahanehonar.ir

‘); d.write(‘

لینک مطلب

بهترین اشعار در خصوص صداقت (اشعار کنار عنوان صداقت)

منبع :setare.com
دنيا هنر

اشتراک گذاری مطلب
برچسب ها : , , ,

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز